Wettelijke informatie

Respect voor de persoonlijke levenssfeer

Download pdf.

Ontheffing van aansprakelijkheid

Win besteedt de grootste zorg aan de creatie van deze web site. Win verstrekt evenwel geen garanties betreffende de juistheid, de betrouwbaarheid en de volledigheid van de informatie die op deze site wordt aangeboden. Win kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze web site of het gebruik ervan.

Indien er koppelingen zouden worden gevormd met andere sites, kan Win in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan en de inhoud van deze andere sites. De gebruiker is zich ervan bewust dat de aangeboden informatie te allen tijde kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Win behoudt zich eveneens het recht voor de wettelijke vermeldingen met betrekking tot deze web site te wijzigen. 

Intellectuele rechten

De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen die op deze site te vinden zijn, worden beschermd door de wet op het auteursrecht. Het kopiëren, aanpassen, vertalen, herschikken of wijzigen van deze site, in zijn geheel of gedeeltelijk, in welke vorm en met welke middelen ook, of het nu elektronische, mechanische of andere middelen zijn, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht is ten strengste verboden. Iedere inbreuk kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen. Deze site is eveneens een databank die valt onder de bescherming van het auteursrecht en de wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databanken. Het overnemen en/of hergebruiken van de inhoud van de databank, in zijn geheel of gedeeltelijk, is verboden.

Wij vestigen er de aandacht op dat een aantal benamingen, tekens en logo’s die op deze site te vinden zijn (onder meer het logo en de benaming Win) beschermde merken en/of wettelijk beschermde handelsnamen zijn. Elk gebruik daarvan, evenals van soortgelijke merken/namen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap Win is verboden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen met betrekking tot de site van Win vallen uitsluitend onder het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Charleroi zijn bevoegd in het geval van een geschil.

 

Technische specificaties van de interfaces

De technische specificaties van onze interfaces zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar, op voorwaarde dat er een vertrouwelijkheidsverbintenis wordt ondertekend, op het volgende e-mailadres : support@staff.win.be

Deze specificaties zijn vooral bedoeld voor de fabrikanten van terminalapparatuur, teneinde de goede onderlinge werking van hun apparatuur met ons netwerk te kunnen garanderen. De specificaties kunnen wijzigingen ondergaan wanneer er wijzigingen worden aangebracht in ons netwerk of in onze diensten. Aangezien deze wijzigingen te allen tijde kunnen worden doorgevoerd, raden wij aan steeds na te gaan of u over de meest recente versie van de specificaties beschikt. Win kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het gebruik van een oude versie.